شیوع باج افزار جدید به نام GoldenEye – Petya

باج افزار جدیدی به نام WannaCryptor