هشدار آلودگی به باج افزار از طریق هک

غیر فعال کردن AutoPlay